تلفن : 4-34708103(026)
ایمیل: info@sepehralborz.ir

راهنمای ایرادات دستگاه جوش پلی اتیلن الکتروفیوژن

دستگاه جوش الکتروفیوژن مناسب
-ترجیحأ از دستگاه جوش پلی اتیلن اتوماتیک با ثبت داده ها استفاده شود.
–دستگاه جوش پلی اتیلن باید قادر باشد تمامی پارامتر ها زمان جوش ،ولتاژ و جریان را ثبت کند.
-دستگاه باید به محض رسیدن دما به حد مورد نظردر دمای ذوب خاموش شود.
*راندن لوله با نیروی زیاد ممکن است موجب بیرون زدن تمامی مواد مذاب از محل اتصالی شده و قسمت سرد لوله ها بهم وصل شوند.هم چنین راندن لوله با نیروی کم موجب می شود لوله ها در لبه باریکی لوله بهم متصل شوند که در هر دو صورت اتصال خوبی برقرار نخواهد شد.این اتصالی باید حداقل ۵تا۱۰ دقیقه ثابت نگه داشته شود تا محل جوش سرد شود و دمای جوش به دمای محیط برسد.پس از اینکه به فشار مورد نظر رسید صبر کنید تا لوله ها در این فشار به مدت لازم تعیین شده باقی بمانند.

*پدیدار شدن حباب یا توده ای بودن محل جوش به دلیل:
-بالابودن دمای صفحه داغ
-طولانی شدن دمای حرارت
-خیس و مرطوب بودن سطح

*شکل شکاف جوش:
با توجه به اینکه انواع مختلف مواد منجر به اشکال مختلف جوش می شود.ارائه شکل استاندارد مقدور نیست.
*شره نمودن مواد مذاب از لبه اتصال دستگاه جوش پلی اتیلن الکتروفیوژن بعلت:
-ایراد دستگاه
-استفاده از انرژی و زمان جوش زیاد
-تکرار جوش بلافاصله پس از خنک شدن کوتاه مدت

*جوش نخوردن نامناسب لوله به اتصال بعلت:
-رنده نکردن سطح لوله قبل از جوشکاری
-رنده کردن بیش از حد سطح جوش لوله و فاصله زیاد بین لوله و اتصال
-عملکرد اشتباه گیره های نگهدارنده

*عدم جوش خوردگی لوله به اتصال:
-انرژی جوش کافی نباشد.
-مرطوب بودن سطح لوله یا اتصال
-آلوده بودن سطح جوش

*کم ذوب شدن لوله ها بعلت:
-کم داخل کردن لوله به داخل اتصال
-نابرابر بودن لوله ها هنگام وارد کردن به اتصال
-صاف و غیر عمود بریده نشدن سطح مقطع لوله