تلفن : 4-34708103(026)
ایمیل: info@sepehralborz.ir

آموزش و صدور گواهینامه آموزشی

گواهینامه آموزشی
گواهینامه آموزشی

 آموزش رايگان واعطاي گواهينامه :

سپهر البرز به منظور استفاده صحيح كاربران از محصولات كه به طبع باعث افزايش طول عمر دستگاه و سهولت در انجام كار خواهد شد اقدام به آموزش كاربري دستگاه ها به مصرف كنندگان نموده است و گواهينامه آموزشي در پايان دوره به كارآموزان اعطاء مي گردد.