تلفن : 4-34708103(026)
ایمیل: info@sepehralborz.ir

برش لوله پلی اتیلن

درلوله‌گذاری با استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن، مواردی پدید می‌آید که به قطعه لوله کوتاهتر از شاخه لوله‌های موجود نیاز پیدا شود.

دراین موارد، باید با بریدن قسمتی از طول لوله پلی اتیلن موجود، قطعه لوله مورد نظر را ساخت. برش لوله پلی اتیلن باید به طریقی انجام شودکه سرلوله‌های حاصل از برش،کامل و سالم بوده وآسیبی به لوله وارد نیاید.

مقطع برش لوله پلی اتیلن، بایدکاملا ًعمود بر محور لوله باشد. برای برش لوله، نباید از اره دندانه درشت (اره نجاری) استفاده کرد.استفاده از اره دستی دندانه ریز(آهنبر)،فقط برای برش لوله‌های پلی‌اتیلن تاقطر ۱۰۰ میلیمتر مجازاست. برای برش لوله‌های بزرگتر، باید حسب مورد، از ماشین‌ها و ابزارهای مخصوص برش لوله‌های پلاستیکی استفاده شود. هنگام برش، برای ثابت نگهداشتن لوله، نباید از گیره استفاده شود، زیرا عمل گیره ،باعث جمع شدن لوله و آسیب جداره آن درمحل گیره می‌شود.

در کار با ماشین برش با ابزار مخصوص لوله پلی اتیلن،لازم است دستورالعمل و توصیه های سازنده تجهیزات مزبور درباره نحوه استفاده از این تجهیزات و نکات ایمنی،کاملاً رعایت شود.

برای برش لوله، باید از دستگاههایی استفاده شودکه حداقل براده و تراشه را در محل ایجاد کند.پس از اتمام برش،لازم است با استفاده ازسوهان مناسب، سطح برش را کاملاً مسطح کرده و تمام براده و تراشه را جدا کرد تا آماده برای جوش لب به لب شود.